نقل قول ها
Hohner harmonicas - سازدهنی هونر
Suzuki harmonicas - سازدهنی سوزوکی
Hering harmonicas - سازدهنی هرینگ
Lee Oskar harmonicas - سازدهنی لی اسکار

این قسمت از وب سایت ایران هارمونیکا به نقل قول کردن جملاتی در مورد سازدهنی ، نوازندگان بزرگ و آثارشان ، تکنیک های نوازندگی ، ویژگی های ساختاری وسایر جنبه های مرتبط با سازدهنی اختصاص دارد که عمدتا از زبان نوازندگان بزرگ بیان شده است .

در مورد هر موضوع ، ابتدا جمله مورد نظر همراه با نام گوینده آن به زبان انگلیسی نقل می شود و سپس منبع آن (اعم از کتاب ، مجله ، ویدیو ، مصاحبه ها و مقالات آنلاین) ذکر می شود . و در نهایت ترجمه جمله مورد نظر هم به زبان فارسی ارائه می شود .

مطالعه این نقل قول ها برای علاقه مندان به سازدهنی خالی از لطف نیست و از نظر آموزشی نیز می تواند مفید واقع شود . مطالب این صفحه به تدریج و در گذر زمان کامل تر خواهد شد تا موضوعات بیشتر و متنوع تری را در بر بگیرد .

 

1st & 2nd Hole (of diatonic harmonica)

“The secret to playing these notes cleanly is in keeping your jaw and mouth cavity very large. “
[David Barrett – Classic Chicago Blues Harp]

"راز تمیز و خوب نواختن این نت ها این است که (با پایین گرفتن فک) حفره دهانتان را خیلی بزرگ نگه دارید. "

 

3rd Hole (of diatonic harmonica)

"The third hole is definitely the hardest bend to do in the harmonica."
[Howard Levy - New Directions For Harmonica (Video - 1992)]

"بی شک بند کردن سوراخ شماره 3 (در سازدهنی دیاتونیک) از همه سوراخ های سازدهنی سخت تر و دشوارتر است . "

 

Bending

“Bending is one of those techniques harmonica players work on all their life to master.”
[David Barrett – Classic Chicago Blues Harp]

"بندینگ یکی از آن تکنیک هایی است که نوازندگان سازدهنی در تمام عمرشان در راه تسلط یافتن بر آن تلاش می کنند . "

"The third hole is definitely the hardest bend to do in the harmonica."
[Howard Levy - New Directions For Harmonica (Video - 1992)]

"بی شک بند کردن سوراخ شماره 3 (در سازدهنی دیاتونیک) از همه سوراخ های سازدهنی سخت تر و دشوارتر است . "

“Each hole on the harmonica has a different bending embouchure. “
[David Barrett – Classic Chicago Blues Harp]

"برای بند کردن هر سوراخ سازدهنی وضعیت زبان و دهان با بقیه سوراخ ها فرق دارد ."

“With forceful bending the reeds will go out of tune fairly quickly. “
[David Barrett – Classic Chicago Blues Harp]

"بند کردن با فشار زیاد موجب می شود که زبانه های سازدهنی به سرعت از کوک خارج شوند . "

 

Big Walter Horton

 “I just loved Big Walter’s sound. He has the most beautiful sound.” [Jerry Portnoy]
[Tom Ball – Sourcebook of Little Walter/Big Walter Licks for Blues Harmonica]

"خیلی صدای ساز بیگ والتر را دوست داشتم . قشنگ ترین و زیبا ترین صدا را داشت ."

 

Chromatic Playing

"This instrument (the diatonic harmonica) is realy a 12-tone instrument, capable of playing all
12 notes of the chromatic scale or any piece of music in any of the 12 keys."
[Howard Levy - New Directions For Harmonica (Video - 1992)]

"این ساز (سازدهنی دیاتونیک) در واقع یک ساز 12 پرده ای است ، چون قابلیت نواختن هر 12 نت گام کروماتیک و یا اجرای هر قطعه موسیقایی در هر کدام از این 12 گام را دارد ."

 

Diatonic Harmonica

" The (diatonic) harmonica basically is a piano with only white keys."
[Howard Levy - New Directions For Harmonica (Video - 1992)]

"سازدهنی دیاتونیک درواقع به مانند پیانویی است که فقط کلیدهای سفید را داشته باشد ."

"This instrument (the diatonic harmonica) is realy a 12-tone instrument, capable of playing all
12 notes of the chromatic scale or any piece of music in any of the 12 keys."
[Howard Levy - New Directions For Harmonica (Video - 1992)]

"این ساز (سازدهنی دیاتونیک) در واقع یک ساز 12 پرده ای است ، چون قابلیت نواختن هر 12 نت گام کروماتیک و یا اجرای هر قطعه موسیقایی در هر کدام از این 12 گام را دارد ."

 

G Harp

"I, personally, love the G harp. And, it's just that, I love the timbre
& the tone of the instrument."
[Howard Levy - New Directions For Harmonica (Video - 1992)]

"من شخصا سازدهنی دیاتونیک در گام G را خیلی دوست دارم . و علتش هم این است که جنس و نوع صدای آن را خیلی دوست دارم . "


Harmonica

“5 minutes to play , 5 years to master!”
[Jon Gindick – Rock ‘n Blues Harmonica]

"نواختنش 5 دقیقه وقت می بره ، ولی استاد شدن درش 5 سال! "

“Half the world plays the harmonica, and the other half wished it could.”
[Borrah Minevitch]

"نیمی از دنیا سازدهنی می زنند و نیمی دیگر هم آرزوی نواختن آن را دارند ."

"Among musical instruments, only the first - the human voice - is more universal than the harmonica."
[Kim Field - Harmonicas, Harps & Heavy Breathers]

"در بین سازهای موسیقی ، فقط نخستین ساز – صدای انسان – است که بیشتر از سازدهنی عالمگیر شده است ."

“Harmonica is the mother of the band.”
[Otis Spann (piano player in Muddy Water’s band)]

"سازدهنی مادر گروه (بلوز) است ."

“The harmonica is an instrument that makes you dream…The harmonica's essential characteristic is the imagination, what it evokes rather than it's musical possibilities.”
[Jean Jacques Milteau – interview with Planet Harmonica (http://www.planetharmonica.com/ph1/VE/interviewUK.htm)]

"هارمونیکا سازی است که شما را به رویا فرو می برد ... ویژگی اساسی سازدهنی خیال انگیزی آن است و آن احساسی که در شنونده بر می انگیزد ، نه قابلیت های موسیقاییش ."

“The thing I love about that instrument is that it's very mysterious. Nobody knows exactly how it works. There's a sort of magic because it happens inside the mouth .
[Jean Jacques Milteau – interview with Planet Harmonica (http://www.planetharmonica.com/ph1/VE/interviewUK.htm)]

"چیزی که در مورد این ساز خیلی دوست دارم این است که خیلی ساز مرموزی است . هیچکس دقیقا نمی داند که چطوری کار می کند ... نوعی جادوی خاص در این ساز وجود دارد چرا که همه چیز در داخل دهان اتفاق می افتد ."

“The harmonica is very, very interesting because it’s not an academic instrument. You learn it your own way, and when you play it the bluesy way, you draw the air in – that means you chew the music, you taste the music. I guess it’s the ancestor of the iPod; it’s music you have in your pocket.”
[Jean Jacques Milteau – an online interview (http://baradwajrangan.wordpress.com/2005/11/20/interviews-jj-milteau/ )]

"سازدهنی خیلی خیلی جالب است چون یک ساز آکادمیک نیست و هر شخصی  آن را به روش خودش یاد می گیرد . وقتی که آن را به سبک بلوز می نوازید ، بیشتر هوا را به داخل می کشید – مثل این است که موسیقی را می جوید ، موسیقی را مزه می کنید . به گمان من سازدهنی جد بزرگ آیپاد (iPod) است ؛ انگار که موسیقی (همیشه) در جیب شما باشد. "

“Keep in mind that the harmonica was the instrument of the industrial era, and we're now in the computer era. Maybe it's time is done.”
[Jean Jacques Milteau – interview with Planet Harmonica (http://www.planetharmonica.com/ph1/VE/interviewUK.htm)]

"یادتان باشد که سازدهنی محصول عصر صنعتی شدن بود و ما الان در عصر کامپیوتر هستیم . شاید دوره اش گذشته باشد ."

"You ain't no harp player unless you got it on you all the time! Even if you go the bathromm you gotta have it on you."
[Junior Wells – Blues & Rock Harmonica (Interview by Glenn Weiser)]

"نمیشه به کسی نوازنده سازدهنی گفت مگه این که همیشه سازش رو با خودش داشته باشه . حتی اگه میره حمام باید سازش رو با خودش داشته باشه ."

 

Little Walter

“Me and my harp was a love affair from way back. “ [Little Walter]
[Tom Ball – Sourcebook of Little Walter/Big Walter Licks for Blues Harmonica]

"من و سازدهنیم از همون قدیما یه جور رابطه عاشقانه داشتیم."

“I might be wrong, but I don’t believe I ever seen Little Walter without his harp. “ [Robert Lockwood Jr.]
[Tom Ball – Sourcebook of Little Walter/Big Walter Licks for Blues Harmonica]

"ممکنه اشتباه کنم ، ولی فکر نکنم هیچ وقت لیتل والتر رو جایی بدون سازش دیده باشم ."

“Little Walter was the best harmonica player I ever heard in my life. “ [James Cotton]
[Tom Ball – Sourcebook of Little Walter/Big Walter Licks for Blues Harmonica]

"لیتل والتر بهترین نوازنده سازدهنی بود که در تمام عمرم می شناختم ."

 

Paul Butterfield

“His 1965 album was the first blues album that sold above 1 million copies, and it was very interesting.”
[Jean Jacques Milteau – interview with Planet Harmonica (http://www.planetharmonica.com/ph1/VE/interviewUK.htm)]

"آلبوم سال 1965 وی(آلبوم East-West ) نخستین آلبوم بلوز بود که بالای یک میلیون نسخه فروش داشت و بسیار هم آلبوم جالبی بود ."

 

Reed Gapping

"Your tone will be mellower as the reeds get closer toward the reedplate."
[Howard Levy - New Directions For Harmonica (Video - 1992)]

"اگر زبانه های سازدهنی به سمت صفحه زبانه ای نزدیک تر قرار گیرند ، صدای ساز شما لطیف تر خواهد شد ."

 

Sonny Boy Willimason II

"Trust My Baby (by Sonny Boy Williamson II) is one of the best harmonica tunes that I think is ever recorded."
[Paul Butterfield – Blues Harmonica Masterclass (Tr.23)]

"فکر کنم آهنگ Trust My Baby یکی از بهترین آهنگ های سازدهنی باشد که تا کنون ضبط شده است ."

“To me, if there was a list of one hundred top creators of the XXth century, I think Sonny Boy II should be in there.”
[Jean Jacques Milteau – interview with Planet Harmonica (http://www.planetharmonica.com/ph1/VE/interviewUK.htm)]

"به نظر من ، اگر فهرستی از 100 سازنده برتر قرن بیستم وجود داشت ، سانی بوی ویلیامسون هم باید در آن فهرست می بود ."

 

Sonny Terry

“Sonny Terry has got to be explained to the people or his art will go over their head.” [Woody Guthrie]
[Tom Ball – A Sourcebook of Sonny Terry Licks for Blues Harmonica]

"هنرمندی و مهارت سانی تری را باید برای مردم توضیح داد وگرنه قادر به درک آن نخواهند بود ."

“Sonny Terry played his harp upside-down (low notes to the right).”
[Tom Ball – A Sourcebook of Sonny Terry Licks for Blues Harmonica]

"سانی تری سازدهنی را وارونه دست می گرفت (نت های بم سازدهنی را به طرف راست می گرفت) ."

“At one point Sonny starts singing a blues, and his wife (sitting just behind us) gets a handkerchief out and starts crying. And you're there thinking 'this is the real thing', as authentic as it gets. What I'd heard on record wasn't fake ! There was real living behind that, a real character.”
[Jean Jacques Milteau – interview with Planet Harmonica (http://www.planetharmonica.com/ph1/VE/interviewUK.htm)]

"در بخشی از آن کنسرت سانی تری شروع کرد به خواندن یک آهنگ بلوز و همسرش (که درست پشت سر ما نشسته بود) دستمالش را بیرون آورد و زد زیر گریه . و ما که آنجا بودیم فکر می کردیم "این شد یه چیز حسابی" ، واقعی تر و اصیل تر از این نمی شد . فهمیدم چیزهایی که در صفحات ضبط شده شنیده بودم قلابی نبود ! یک جور زندگی واقعی پشت این آهنگ ها بود ، یک ماهیت حقیقی و اصیل داشت ."

 

ُStevie Wonder

“When Stevie plays 'Isn't she Lovely', people think "That's what the harp is about !".”
[Jean Jacques Milteau – interview with Planet Harmonica (http://www.planetharmonica.com/ph1/VE/interviewUK.htm)]

"وقتی استیوی آهنگ Isn’t She Lovely را می نوازد ، مردم به خودشان می گویند : "به این میگن سازدهنی !" ."

 

Vibrato

“The most effective technique you can use to enhance your tone is the throat vibrato. “
[David Barrett – Classic Chicago Blues Harp]

"مفید ترین و موثر ترین تکنیکی که می توانید برای بهتر کردن صدای سازتان به کار ببرید ، ویبراتوی حلقی است. "

 

 

امیدواریم این قسمت از وب سایت ایران هارمونیکا نیز مورد توجه علاقه مندان سازدهنی قرار گیرد .

گردآوری و ترجمه: دلتا فریک