نت و تبلچر
Hohner harmonicas - سازدهنی هونر
Suzuki harmonicas - سازدهنی سوزوکی
Hering harmonicas - سازدهنی هرینگ
Lee Oskar harmonicas - سازدهنی لی اسکار

نام آهنگ :سولوی اول Isn't She Lovely

نام نوازنده : Stevie Wonder

نام آلبوم : Songs In The Key of Life (1976)

نوع سازدهنی : کروماتیک 12 سوراخه در گام C

 

 

7b< - 7d - 7b< - 6d< - 6b
7b< - 7d - 7b< - 6d< - 6b - 5b< - 4d
7b< - 7d - 7b< - 6d< - 7b< - 6b
7b< - 7d - 7b< - 6d< - 6b
3d - 4d - 3d - 4d - 3d (2 fast notes) 3b< - 6b

7b< - 7d - 8d - 8b< (or 9b<)
10b - 9b<
10b - 9b
10b - (9b as a grace note) - 8b
8b< - 8b< - 8d
7b< - 6d< (with a slight bend) - 5b< - 6b
[or : 7b< - 7b< (grace note) - 6d< - 5b< - 6b ]
7b< - 7d - 7b< - 6d< - 6b
5b< - 4d - 3b< - 2b

 

Tab Guide:
[b = blow , d = draw , < = slide in]

 

 

سولوی فوق را می توانید در اینجا گوش دهید .
و برای توضیحات بیشتر در مورد این آهنگ به این مطلب مراجعه نمایید.