مجله اینترنتی سازدهنی
Hohner harmonicas - سازدهنی هونر
Suzuki harmonicas - سازدهنی سوزوکی
Hering harmonicas - سازدهنی هرینگ
Lee Oskar harmonicas - سازدهنی لی اسکار
دو آكورد اصلی در سازدهنی
دو آكورد اصلی در سازدهنی


در اين قسمت ما مي‌خواهيم دو آكورد را معرّفي نماييم. مهمّ نيست هارپ با چه كليدي در دست داريد؛ اين آكوردها، درجه‌يI (دميدن) وV (كشيدن) مي‌باشند. اگر كليد هارپ شما C است، آكورد درجه‌يI ؛C و آكورد درجه‌يV ،G خواهد بود. اين آكوردها دو تا از مهمترين آكوردهاي مورد استفاده در هر آهنگي مي‌باشند. كه در خيلي از آهنگها تنها اين دو آكورد به كار گرفته مي‌شوند. در اين مثال، هنگامي كه مي‌خواهيد با آكوردهاي درجه‌ي I و V آهنگ Frere Jacques را آكوردنوازي نماييد، آهنگ آن را در ذهن تجسّم كرده يا بهتر است يك نفر آن را با آواز برايتان بخواند و با آن همنوازي كنيد. شماره‌هاي 123 نشان دهنده‌ي دميدن در سوراخ؛ و شماره‌هاي 123 نشان دهنده‌ي كشيدن هوا از سوراخ مي‌باشند.


آهنگ Frere Jacques

ملودي اين آهنگ را از طريق لينک زير دريافت نماييد:

شايد آهنگ خيلي زيبايي نباشد، امّا اين فقط يك شروع است.

تأثير زبان

بياييد قبل از آوردن آهنگهاي بيشتر با آكوردهاي درجه‌ي I وV كمي راجع به تأثير زبان صحبت كنيم. با استفاده از زبان همانند زمزمه كردن كلمه‌ي too در هارپ بدميد، شما با اين كـار يك نـت ساده اجرا كـرده‌ايـد. نوك زبانتان را روي سقـف دهــان، درسـت در درپشت دنـدانهاي جـلو قرار دهيـد؛ زبان را به عقـب يعني به كف دهانتان پرتاب كرده و هـمـزمان در سـوراخـهاي 123 بـدمـيـد. روش سـاده‌تـر اين اسـت كـه با گلـو بگـوييد: «اه؟» (eh?).

حركت زبان اغلب در هنگام اجراي آكوردها يك جور است. حالا اين موارد را بـراي آكـورد درجــه‌يV (كشيـدن) امتحان كنيـد. آكورد نوازي آهنگ Frere Jacques را تكرار كنيد و اين بار هر بخش را با حركت زبان همانگونه كه در بالا گفته شد، جدا نماييد:

Frere Jacques + too
در انتها به اين آهنگ از وودي گوتريه که در آن بيشتر از آکوردها استفاده مي کند، گوش مي دهيم: